Bất cập công tác trọng tài

Bất cập công tác trọng tài

Theo quy định của FIFA, Ban TT phải là thực thể độc lập để chủ động trong việc điều hành và chịu trá